▶ K1183C-对于员工自发性加班应如何处理?

▶ K1183C-对于员工自发性加班应如何处理?   上司并没有指示员工加班,而员工自发性加班的情形,是不是也要算入加班时间并支付加班工资呢? ---------------------
タグ: